Care1

Personvernerklæring og datahåndtering

Personvernerklæring og Datahåndtering

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, eller “Cookies”. Dette er små tekstfiler som lagres på din datamaskin, mobil eller tilsvarende. Dets formål er for eksempel å huske innstillinger, utføre statistikk og for målrettede annonser. Cookies inneholder ikke skadelig kode som f.eks virus. Det er mulig å slette, eller blokkere for bruk av Cookies.

Hvis du sletter eller blokkerer Cookies vil annonser bli mindre relevante for deg og vises hyppigere. Du kan også risikere at nettsider ikke virker optimalt og at det er innhold som du ikke kan få adgang til.

Nettsiden inneholder cookies fra tredjeparter, som inkluderer:

 • Google Gsuite, HubSpot, Mailchimp mm.

For å kunne gjennomføre din ordre/service sak, og for å sikre at vårt arbeid utføres som ønsket (bl.a via en undersøkelse for kundetilfredshet fra Care1 / number1service eller tredjepart), bes du alltid om å opplyse navn, adresse, mobilnummer og e-post adresse.

Dine opplysninger oppbevares sammen med informasjon om hvilke varer eller tjenester du har kjøpt. Care1 / number1service AS er ansvarlig for behandling og oppbevaring av persondata og sikrer at dette skjer i tråd med gjeldende lover og regler.

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger, eller sletter informasjonen din.

Dette er informasjon som vi oppbevarer:

For å kunne utføre service på din enhet, og holde løpende kontakt lagrer vi følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post adresse

Disse opplysningene blir automatisk skjult for våre medarbeidere når en servicesak avsluttes.

Vi oppbevarer også følgende informasjon om ditt produkt:

 • Produsent
 • Modell
 • IMEI nummer og/eller Serienummer
 • Kjøpsdato (hvis det er registrert)
 • Forhandler
 • Forsikringsselskap
 • Feilbeskrivelse

Vi lagrer også en servicehistorikk, dersom du har hatt flere saker på samme enhet.

Hvor lenge oppbevares mine data?

De oppbevares i vårt servicesystem i opp til 5 år fra endt service. Personlige opplysninger er dog ikke tilgjengelige for våre medarbeidere etter endt servicesak, men vil kunne hentes frem av administrativt personell hvis det er behov for det.

Hvor oppbevares mine data?

Data oppbevares i vårt interne service system. Vi deler også nødvendig data med produsent i forbindelse med opprettelse av en servicesak.

Hvordan slettes mine data?

Hvis du ønsker at dine data skal slettes kan du kontakte vår hoved IT avdeling på it@care1.dk.

Privacy Policy and Data Management

The website uses “cookies”, which is a text file that is stored on your computer, mobile or other for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as viruses. It is possible to delete or block cookies.

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. You may also run the risk that the website is not functioning optimally and that there is content that you cannot access.

The Website contains third-party cookies that may include:

 •  Google Gsuite, HubSpot, Mailchimp and more.

In order to complete your service case, and to ensure that our work is performed as requested (eg via a subsequent customer satisfaction survey from Care1 / number1service or third parties), please always provide your name, address, mobile number and e-mail address.

Your personal information is stored along with information about what goods / services you have purchased for a minimum of 5 years, cf. Danish law.

Care1 / number1service A / S is responsible for handling and storing personal data and ensures that data processing is done within the framework of the Data Protection Regulation and the Data Protection Act

According to the Personal Data Act you have the right to object to the registration. You are also entitled to insight into what information is recorded about you, as well as requesting the deletion of personal data, which Care1 / number1service A / S will comply with, unless this is in violation of applicable law

Personal data we store:

In order to service your device and contact you on an ongoing basis, we store the following information

 • Name
 • Address
 • Phone number
 • Email address

In order to ensure your privacy, this information is hidden from our employees after the service has ended.

We also store the following information about your product:

 • Manufacturer
 • Model
 • IMEI number and / or Serial number
 • Purchase date (if specified)
 • Dealer / wholesaler
 • Insurance provider
 • Reported issues / symptoms of serviced device

We also keep a history of your service case, including repeat repairs based on IMEI- / serial number.

How long is my data stored?

We keep them in our service system for up to 5 years from service time. However, personal information is not available to our employees after any service case, and will only be viewable by trusted administrative staff under special circumstances.

Where is my data stored?

Data is stored in our internal service system. We also share your data with the manufacturer in connection with setting up your service case. This is done in compliance with current legislation regarding data protection.

How do I delete my data?

If you want your data to be deleted, contact our IT department at it@care1.dk

Loading...